Algemene voorwaarden voor Ritec

 

 1. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten  waarbij Ritec zich verbindt de eigendom van goederen of diensten over te dragen ten behoeve van haar medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang op deze van de klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen op het ogenblik van de bestelling door de klant.

 1. Totstandkoming van het contract

Het contract wordt geacht afgesloten te zijn indien de bestelbon in overeenkomst is met een schriftelijke offerte en na de aanvaarding door middel van een schriftelijke orderbevestiging.Elke wijziging dient door beide partijen te worden erkend. De koper erkent dat elke wijziging een impact kan hebben op zowel de prijs als de leveringstermijn. Onze offertes blijven één maand geldig na het versturen ervan. Alle technische gegevens in de offerte zijn gebaseerd op informatie door de klant aangebracht. Indien deze ontoereikend blijkt te zijn, worden technische aanbevelingen en voorstellen van aangeboden producten gebaseerd op veronderstellingen en als dusdanig ook vermeld in de offerte. Ritec verschaft alle mogelijke informatie betreffende de geschiktheid van een bepaald product of materiaal voor een bepaalde toepassing maar is geenszins verantwoordelijk voor de keuze ervan. Alle technische gegevens vermeld in de offerte dienen te worden gecontroleerd door de klant en bij akkoord te worden overgenomen op de bestelbon.

 1. Prijs

Alle prijzen zijn netto, exclusief 21 % BTW en slechts geldig indien de offerte in zijn totaliteit wordt besteld en eveneens in de aangegeven aantallen. Kosten voor andere vereisten dan deze opgesomd in de offerte zijn niet inbegrepen in de eenheidsprijzen. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen aangegeven in Euro. Ze zijn vastgesteld op basis van de wisselkoers van de munt van oorsprong ten opzichte van de Euro. Ritec houdt zich het recht voor om de prijs aan te passen indien op de dag van de betaling de geldende wisselkoers afwijkt van deze die werd toegepast in de prijsbepaling. 

 1. Bijkomende kosten

Voor bestelorders waarvan de totale waarde exclusief BTW lager is dan 125 € wordt een administratiekost van 25 € aangerekend op de factuur. In dergelijke gevallen zullen ook steeds de transportkosten bijkomend worden gefactureerd. Optionele certificaten en documentatie dienen aan de in de offerte vermelde kostprijs te worden aangegeven op de bestelbon. Bij vergetelheid wordt geen garantie geboden dat deze achteraf nog leverbaar zijn.

 1. Verpakking en transport

De goederen worden aangeleverd in de standaard verpakking en markering van de fabrikant. Afwijkingen hierop dienen op voorhand te worden overeengekomen. De eventuele meerkosten hiervoor zullen worden aangerekend. Tenzij anders aangeven in de offerte zijn de prijzen inclusief verpakkingsmaterialen en gebaseerd op een DDP levering (volgens Incoterms 2020). De verzending van de goederen gebeurt op basis van de standaard transittijden (Economy) van de transporteurs. Eventueel sneltransport op verzoek van de klant wordt aangerekend op de factuur.

 1. Leveringstermijn

De aangegeven leveringstermijn op alle contractuele documenten heeft een benaderend karakter en is gebaseerd op de standaard leveringstermijn van de fabrikant, tenzij anders vermeld. Ritec verbindt er zich toe al het mogelijke te doen om deze ook in acht te nemen en na te streven.Deelleveringen kunnen overeengekomen worden mits akkoord omtrent de bijkomende transportkosten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden geen boeteclausules voor laattijdige levering aanvaard. Op verzoek en enkel na akkoord van de fabrikant is een versnelde fabricatie, al dan niet in combinatie met sneltransport, mogelijk tegen meerprijs. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen die te wijten zijn aan het transport van de goederen.

 1. Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen netto na de factuurdatum behoudens schriftelijke afwijking. De niet-betaling uiterlijk op de vervaldag brengt van rechtswege de verplichting mee voor de koper tot het betalen van een verwijlinterest van 1 % per begonnen maand. In geval de solvabiliteit van de koper wordt betwijfeld houden wij ons het recht voor de koper ten allen tijde een vooruit- of voorschotbetaling op te leggen.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de verkochte goederen wordt slechts aan de koper overgedragen na betaling van alle verschuldigde bedragen. De overdracht van risico gebeurt echter vanaf het ogenblik dat de koper over de goederen beschikt.

 1. Aansprakelijkheid

Onze contractuele aansprakelijkheid, volgens ons afgesloten verzekeringscontract, is beperkt tot enerzijds de aard van de schade, 

 1. enkel het aanbrengen van lichamelijke schade en zaakschade na levering van goederen en anderzijds tot een bedrag ten belope van maximaal 2.500.000,00 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar. We aanvaarden onder geen enkel beding aansprakelijkheid voor speciale, incidentele of gevolgschade incl. winstderving, verlies van goodwill, etc..
 1. Overmacht

Alle gevallen van overmacht schorsen van rechtswege onze leveringsverbintenis. Wanneer de uitvoering van het contract definitief onmogelijk is geworden houden wij ons het recht voor het contract van rechtswege bij aangetekend schrijven op te zeggen zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding.

 1. Klachten

Klachten omtrent de geleverde goederen of over de bepalingen van de factuur worden slechts schriftelijk en binnen de acht dagen na de leverdatum aanvaard. De goederen mogen niet teruggezonden worden zonder schriftelijke toelating, die evenwel geen enkele erkenning van verantwoordelijkheid inhoudt van onzentwege.

 1. Garantie

Onze garantievoorwaarden, tenzij anders vermeld, zijn uitsluitend de voorwaarden van de constructeur van de geleverde goederen. Deze voorwaarden zijn door de klant gekend of kunnen op aanvraag worden bekomen. Bij betwisting van de garantievoorwaarden van de constructeur kan Ritec geen aansprakelijkheid oplopen.

 1. Bevoegdheid

In geval van betwisting wordt de bevoegdheid uitsluitend toegekend aan de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel en is het Belgisch recht van toepassing.

Ritec bv

Vaart Rechteroever 227

B-9800 Deinze

BE0456787846

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.